برگردان فارسی مقاله خوانش قیمت از سبک RTM توسط استاد

 

price reading article- @atrinfx.pdf

 

برگردان فارسی مقاله ی خوانش قیمت از سبک RTM (مهمترین مقاله ی این سبک به گفته ی ایف و سالیوان) 

سعی کردم ترجمه ای روان و در عین حال متعهد به متن اصلی باشد. 

 

موفق باشید. 
آترین.